ΟΥΛΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ – Η περίπτωση αυτή αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του NewGel+ στη θεραπευτική αγωγή άσχημου σχισίματος στο πρόσωπο.

Before using NewGel+
Πριν την χρήση του NewGel+
After 12 weeks using NewGel+
Μετά από 12 εβδομάδες χρήσης του NewGel+

ΟΥΛΗ ΑΠΟ ΕΓΚΑΥΜΑ – Η περίπτωση αυτή αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του NewGel+ στη θεραπευτική αγωγή εγκαυμάτων πρώτου, δευτέρου και τρίτου βαθμού.

Before using NewGel+
Πριν την χρήση του NewGel+
After 12 weeks using NewGel+
Μετά από 9 εβδομάδες χρήσης του NewGel+

ΧΗΛΟΕΙΔΗΣ ΟΥΛΗ – Η περίπτωση αυτή αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του NewGel+ στην πρόληψη και θεραπευτική αγωγή χηλοειδών ουλών.

Before using NewGel+
Χηλοειδής ουλή πριν από την χειρουργική αφαίρεση
After 12 weeks using NewGel+
Επανεμφανισθείσα μετεγχειρητική χηλοειδής ουλή πριν από την χρήση του NewGel+
After 12 weeks using NewGel+
Μετά από 9 εβδομάδες χρήσης του NewGel+

ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΗ ΟΥΛΗ – Η περίπτωση αυτή αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα του NewGel+ στη θεραπευτική αγωγή υπερτροφικών ουλών.

Before using NewGel+
Πριν την χρήση του NewGel+
After 12 weeks using NewGel+
Μετά από 9 εβδομάδες χρήσης του NewGel+